left navigation
Monstrum
Monstrum
제품소개 (Monstrum)

Ladybird

페이지 정보

작성자 관리자 작성일13-08-12 11:04 조회570회 댓글0건

본문

제품명 : Ladybird

규격 : 4510*3430*2150

상세설명 : 무당벌레 모양의 놀이대로 슬라이드, 암벽오르기, 통과하기 등 다양한 놀이기능 제공

서울시 송파구 방이동 227-14 백제빌딩 4층 l 두하 엔터프라이즈: 02-414-1051~3 l 스톤텍: 02-414-1377 l FAX: 02-414-1056 l E-MAIL: duha3@chol.com
COPYRIGHT ©DUHA ENTERPRISE. ALL RIGHT RESERVED.